دبیرستان غیردولتی پسرانه یاسین (متوسطه دوره اول) آموزش و پرورش ناحیه3 اصفهان

کادر اداری

** معاونت ها **

سرکار خانم فخاری

سرکار خانم علی خانی