دبیرستان غیردولتی پسرانه یاسین (متوسطه دوره اول) آموزش و پرورش ناحیه3 اصفهان

انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیاء و مربیان، پلی برای تعامل دو سویه خانه و مدرسه است.

* اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان یاسین *

رئیس انجمنسرکار خانم نسیم علی خانی

دبیر انجمن : سرکار خانم مریم برهانی

اعضاجناب آقای مجید رضائی

اعضاجناب آقای حمید زین العابدین

اعضا :سرکار خانم آمنه جان قلی

اعضا: جناب آقای منصور هادی